Мультимедийные учебные пособия, книги, курсы

Контактные данные: +7(775)5655595, e-mail: Baitzhan@mail.ru  Мультимедийный курс посвящен освоению теоретических и практических навыков по медиации, анализу ее принципов, особенностей, стилей и техник, правовому оформлению итогов медиации. Предназначен для практикующих медиаторов и тех, кто хотят стать медиаторами юристам, которым профессионально близки мирные способы разрешения конфликтов.

   Бұл кітап адамның бойындағы ең жоғарғы және ең аяулы сезімі болып есептелетін - махаббат тақырыбына арналған. Махаббат - үлкенге де, кішіге де ортақ құбылыс. Мұнда оқырман махаббат тарихымен, қазіргі замандағы махаббаттың жағдайымен және маххаббат антологиясы деп аталатын ұлы тұлғалардың махаббат жөнінде айтқан ойларымен танысады. Кітап көпшілік қауым назарына арналған.

  Мультимедиялық оқу құралы жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес жазылған Римдік құқық пәніне арналған сауалдардан құрайды. Мұнда Рим құқығының жалпы түсінігі; қайнар көздері; отбасылық құқығы; заттық құқық; міндеттемелік құқықтар секілді тағы басқа маңызды институттар баян етіледі. Әрбір тараулардың соңында тақырыптың мазмұнын толық аша түсу үшін сызбалар (схемалар) жасалған.

  Мультимедиялық оқу-әдістемелік құралында Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы оқу курсының жалпы бөлімі бойынша 300-дей тест тапсырмалары қамтылған. Студенттер тест бойынша мемлекеттік аралық бақылаудың кешенді тестеріне дайындалуға мүмкіндік алады.

 Оқу құралы қазақстандық авторлардың құқықтану мамандығы бойынша әр құқық саласынан жазылған арнайы оқулықтары мен оқу құралдарының негізінде, «Құқық негіздері» пәні бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес және осы пән бойынша жасалған типтік оқу бағдарламасы шегінде жазылды.

 В мультимедийном учебном пособии приведены примерные образцы процессуальных документов предварительного следствия и дознания, составленные на основе практических ситуаций применения в досудебном производстве уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

 Сызба түріндегі мультимедиялық оқу құралында колледж студенттеріне арналған типтік бағдарламаның негізінде мемлекет және құқық теориясының негізгі түсініктері мен терминдер сөздігі қарастырылған. Мультимедиялық оқу құралы құқықтану мамандығындағы колледж студенттеріне, оқытушыларға арналған.

В мультимедийном учебном пособии рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия Президента и Конституционного Совета Республики Казахстан по вопросам конституционного контроля, анализируется законодательство и конституционная практика Республики и зарубежных стран, обосновываются рекомендации по вопросам совершенствования такого взаимодействия. Мультимедийное учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и всех интересующихся вопросами конституционного права.
 «ҚР мемлекет және құқық тарихы» пәнінен оқу құралының І бөлімінде ежелгі дәуірден ХХ ғасырдың басына дейінгі кезең қарастырылады. Оқу құралы заң факультеттерінің студенттері мен магистранттарына, оқытушыларға және барлық мемлекет тарихы мен құқығына қызығушыларға арналған.


Пособие отражает современный уровень развития криминалистики, экспертной и следственной практики, последние достижения в этой области. Рассматриваются все аспекты криминалистики, особое внимание обращено использованию средств компьютерной техники, современных информационных технологий, улучшение технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
В данном мультимедийном учебном пособии рассматриваются основные политические и правовые теории Древнего мира, эпох Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени. Дается общая характеристика современных политико-правовых концепций. Предлагаемое мультимедийное учебное пособие  может представлять интерес не только  студентов, магистрантов, преподавателей юридических вузов, но  и широкого круга читателей, интересующихся историей политических и правовых теорий.